Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

8466 e4aa 500
Reposted fromzciach zciach viadesperateee desperateee

September 10 2019

4646 9353
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera

August 31 2019

1293 5688 500
Armani Privé (2018)
Reposted byfadenbbiauekstylishfreewaybodyinthegardeninsanedreamerfrikadellestettinerapatycznaconnysomebodytolovemikimotosecalecornutuum

August 27 2019

8696 f565 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viamagolek22 magolek22

July 22 2019

4615 5023
Reposted fromohmylife ohmylife viaciarka ciarka

July 21 2019

2945 35dd 500
Reposted fromzie zie viapiehus piehus

July 03 2019

6772 74de 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacornymistick cornymistick

June 29 2019

6809 9846 500

falseknees:

“and I’ll start with you, sidewalk”

(via pinkkdaisies)

 
Reposted fromsimonsayer simonsayer viabeltane beltane

June 17 2019

2796 450b
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera

May 21 2019

4441 5f87 500
Reposted frommelancholijnie melancholijnie viaBBart BBart

May 17 2019

6057 bc74 500

May 13 2019

8243 49b6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viajezu jezu

May 11 2019

3372 26ac
Reposted fromrubinek rubinek vianaich naich
6653 6973
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viaNaitlisz Naitlisz

May 02 2019

Moje serce
coraz częściej przypomina mi
zdrętwiałą rękę.
Niby jest.
Zdrowe i całe.
A jednak nie potrafię wykonać nim
najprostszego gestu.
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viaciarka ciarka
6736 2e7e 500
Reposted fromciarka ciarka

April 28 2019

9455 0923 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viabarszczowa barszczowa
5970 f2c6 500

symical:

Mercury, Venus, and Saturn align with the Pyramids of Giza for the first time in 2,737 years on December 3, 2012

i’ve never reblogged anything so fast

3163 76b1
Władysław Broniewski  "Wiersz antykobiecy" 
Nie do­ko­cha­ły­ście mnie, wszyst­kie ko­bie­ty...  (Tu­taj so­bie z ci­cha wes­tchnę. Rym: " nie­ste­ty").  Ja bym przy wa­szej po­mo­cy  nie znał bez­sen­nych nocy,  bu­dził­bym się rano, ra­do­sny  i szu­kał­bym rymu do " wio­sny",  to­mów wier­szy by­ło­by wię­cej,  mniej al­ko­ho­lu  ( za to nie rę­czę, ale bym wo­lał).  Mniej pod Vil­lo­na,  mniej pod Bau­de­la­ire'a,  ale wie­lu bym rze­czy do­ko­nał..."  Cho­le­ra!
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaohhh ohhh

March 31 2019

7728 2e00 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaxvcth xvcth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl