Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2019

6057 bc74 500

May 13 2019

8243 49b6 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viajezu jezu

May 11 2019

3372 26ac
Reposted fromrubinek rubinek vianaich naich
6653 6973
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viaNaitlisz Naitlisz

May 02 2019

Moje serce
coraz częściej przypomina mi
zdrętwiałą rękę.
Niby jest.
Zdrowe i całe.
A jednak nie potrafię wykonać nim
najprostszego gestu.
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viaciarka ciarka
6736 2e7e 500
Reposted fromciarka ciarka

April 28 2019

9455 0923 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viabarszczowa barszczowa
5970 f2c6 500

symical:

Mercury, Venus, and Saturn align with the Pyramids of Giza for the first time in 2,737 years on December 3, 2012

i’ve never reblogged anything so fast

3163 76b1
Władysław Broniewski  "Wiersz antykobiecy" 
Nie do­ko­cha­ły­ście mnie, wszyst­kie ko­bie­ty...  (Tu­taj so­bie z ci­cha wes­tchnę. Rym: " nie­ste­ty").  Ja bym przy wa­szej po­mo­cy  nie znał bez­sen­nych nocy,  bu­dził­bym się rano, ra­do­sny  i szu­kał­bym rymu do " wio­sny",  to­mów wier­szy by­ło­by wię­cej,  mniej al­ko­ho­lu  ( za to nie rę­czę, ale bym wo­lał).  Mniej pod Vil­lo­na,  mniej pod Bau­de­la­ire'a,  ale wie­lu bym rze­czy do­ko­nał..."  Cho­le­ra!
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaohhh ohhh

March 31 2019

7728 2e00 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaxvcth xvcth

March 02 2019

February 26 2019

4498 b80a 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viajezu jezu

February 24 2019

2836 2a38 500
Reposted fromLunarr Lunarr vianotperfectgirl notperfectgirl
3792 049d 500
Reposted bypmgHypothermiacarmenlunashithappensslaparisiennemllevfreewaymikimotoherrpterodactylLolaLolaLolaerqjanuschytrusvongoogenshampainmolotovcupcakeiammistakejanealicejonesunique-wmszczerbatyszczurekmiimilevuneghalbadiouslittlesensitivityturquoisecocciuellaredweedLusiapalinkapalinkagabriellegrawklasyspotlightinspiracyjnanesraitwyspian

February 02 2019

Justin Gaffrey
Reposted fromabsolem absolem viafalkowska falkowska

January 31 2019

8464 bd2b 500

Miała dzikie serce - Atticus.

Reposted fromPoranny Poranny vialiliowadusza liliowadusza

September 26 2018

2115 7123 500
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit viairmelin irmelin

September 22 2018

Reposted fromFlau Flau viabeltane beltane

September 16 2018

3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl