Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

7608 0873
Reposted fromartlover artlover viacurlydreamer curlydreamer

June 25 2017

3126 b958 500
Reposted fromzrazik zrazik viaciarka ciarka

June 23 2017

1697 eb7c 500
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viairmelin irmelin

June 16 2017

1227 54e8 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viarhubarbrr rhubarbrr
9501 36b2 500
The Black Sea at night - Ivan Aivazovsky, 1879

June 14 2017

June 08 2017

Reposted fromcorvax corvax viastonerr stonerr
1525 269f 500
Reposted frommrrru mrrru viaaknatazs aknatazs
6155 84d1 500

thunderstruck9:

Cressida Campbell (Australian, b. 1960), Lilies with Indian Cloth, 1994. Woodblock, 82.3 x 48.8 cm.

Reposted frommelanchujnia melanchujnia
9789 c3e8 500

starswaterairdirt:

Moods, 1935

Mildred Bryant Brooks

Reposted fromcastrumdoloris castrumdoloris viaHanoi Hanoi
9652 fed5 500

Thierry de Cordier (b. 1954), Mer grosse (Heavy sea), 2011

Reposted fromcastrumdoloris castrumdoloris viakokoloko kokoloko
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaaynis aynis

June 03 2017

U Polaków lubię jedno - ich język. Kiedy inteligentni ludzie mówią po polsku, wpadam w ekstazę. Jego brzmienie wywołuje we mnie dziwne obrazy, w których tle zawsze jest murawa z pięknej kolczastej trawy i buszujące w niej szerszenie i węże. (...) Nigdy nie rozumiałem, o czym mówią, ale odnosiłem wrażenie, jakby mordowali kogoś w elegancki sposób. Wszyscy zaopatrzeni byli w szable i miecze; trzymali je w zębach lub wymachiwali wściekle podczas piorunującego natarcia. Nigdy nie zbaczali z drogi, nie oszczędzali kobiet i dzieci, nadziewając je na długie piki przybrane w czerwonokrwiste proporce. Wszystko to odbywało się oczywiście w salonie nad filiżanką mocnej herbaty.
— Henry Miller
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaaynis aynis

May 30 2017

4525 bd33
Reposted fromdusix dusix viazupson zupson

May 25 2017

9049 39cb
Reposted fromvandalize vandalize viaszydera szydera

May 24 2017

5881 51c3 500
Reposted fromtfu tfu
2100 20fa
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaszydera szydera

May 23 2017

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viadesperateee desperateee
2295 ab06 500

krustybunny:

acciowine:

justrollinon:

bsparrow:

ashermajestywishes:

kendralynora:

so is Victory

LOVE TRIANGLE

Don’t forget Truth (Coming Out of Her Well to Shame Mankind)

This must be why the Trump administration hates them all 

The Four Horsewomen of the Trumpocalypse.

I’ve never reblogged anything so quick

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl