Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2017

5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaaynis aynis

June 03 2017

U Polaków lubię jedno - ich język. Kiedy inteligentni ludzie mówią po polsku, wpadam w ekstazę. Jego brzmienie wywołuje we mnie dziwne obrazy, w których tle zawsze jest murawa z pięknej kolczastej trawy i buszujące w niej szerszenie i węże. (...) Nigdy nie rozumiałem, o czym mówią, ale odnosiłem wrażenie, jakby mordowali kogoś w elegancki sposób. Wszyscy zaopatrzeni byli w szable i miecze; trzymali je w zębach lub wymachiwali wściekle podczas piorunującego natarcia. Nigdy nie zbaczali z drogi, nie oszczędzali kobiet i dzieci, nadziewając je na długie piki przybrane w czerwonokrwiste proporce. Wszystko to odbywało się oczywiście w salonie nad filiżanką mocnej herbaty.
— Henry Miller
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaaynis aynis

May 30 2017

4525 bd33
Reposted fromdusix dusix viazupson zupson

May 25 2017

9049 39cb
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaszydera szydera

May 24 2017

5881 51c3 500
Reposted fromtfu tfu
2100 20fa
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viaszydera szydera

May 23 2017

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viadesperateee desperateee
2295 ab06 500

krustybunny:

acciowine:

justrollinon:

bsparrow:

ashermajestywishes:

kendralynora:

so is Victory

LOVE TRIANGLE

Don’t forget Truth (Coming Out of Her Well to Shame Mankind)

This must be why the Trump administration hates them all 

The Four Horsewomen of the Trumpocalypse.

I’ve never reblogged anything so quick

May 20 2017

8053 f2dc
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin

May 18 2017

1100 ca68 500
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazupson zupson
1817 5610 500
Reposted fromfujoshitrash fujoshitrash viairmelin irmelin

May 16 2017

5303 3dce
Fran Rodriguez
Reposted fromNajada Najada viaszydera szydera

May 14 2017

6189 b4b1 500
Reposted fromoll oll viaszydera szydera

May 13 2017

1337 ad55
Reposted fromczajnikq czajnikq viatfu tfu
6042 357e
Reposted frommythicgeek mythicgeek viazupson zupson

May 12 2017

3595 116f 500
Reposted fromYuei Yuei viairmelin irmelin
6607 1011
Reposted fromKwaina Kwaina viawhizzkid whizzkid
1391 abc5 500
Reposted fromraesunlight raesunlight viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl